PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : عمومیات دررابطه به مدیریت (منجمنت)محمدنبی
11 February 2010, 11:41 AM
عمومیات دررابطه به مدیریت (منجمنت)
عمومیات دررابطه به مدیریت(منجمنت) بدوبخش(Session) تقسیم گردیده است که تدریس هربخش آن 3 ساعت را دربرمیگیرد.
بخش اول (Session one)
وقت: 3 ساعت بشمول 15 دقیقه وقفه بعدازیک ونیم ساعت تدریس
میتود: اشتراکی (سهم دادن مشمولین درپروسهء تدریس طوریکه پیشبرنده صرف 20% صحبت میکند و80% نظریات مشمولین را درپروسهء آموزش شامل میسازد. این مامول زمانی تحقق میابد که پیشبرنده از شیوه های مختلف آموزشی مانند مباحثات گروپی ،مباحثات عمومی، تمثیل ها، تحرک ذهنی ، توپ برفی وسایر شیوه های آموزشی استفاده مینماید.)
قابل توجه آموزگار: هرگاه درتدریس این موضوعات ازمیتود لکچراستفاده شود،درآنصورت در کمتر ازیک ساعت تشریح خواهد گردید اما آموزش برای مشترکین در سطح نهایت پایین خواهد بود زیرا نقش آنها درپروسهء آموزش وسهمگیری در پروسهء آموزش ، غیرفعال خواهد بود.

مدیریت پروژه چه است ؟
مدیریت پروژه عبارت از پروسهء منظم پلانگذاری ، سازماندهی ، هماهنگی، تطبیق و کنترول میباشد که در جریان پروسه های فوق الذکر بخاطر رسیدن به هدف از منابع معین در اوقات معین استفاده بعمل میآید.

مدیرکیست؟
مدیردرلغت به معنی اداره کننده وکارگردان میباشد ودر اصطلاح مدیرشخصی است که مسولیت عملکرد تیم خود را بعهده دارد.
مدیریت چیست؟
مدیریت در لغت به معنی اداره کردن وکارگردانی درسازمان، خانواده و امثال آن میباشد ودر اصطلاح مدیریت عبارت از هماهنک ساختن نیروی مادی وانسانی جهت رسیدن به هدف با حد اقل مصرف در کوتاه ترین زمان است.

بعبارهء دیگرمدیریت عبارت ازسازماندهی ارکان سازمان ازقبیل هدف،پلان،وظایف ومنابع میباشد.

پروژه چه است ؟
- پروژه عبارت از یکنوع فعالیت مشخص است که دارای یک آغاز و انجام معین میباشد طوریکه با تکمیل پروژه تشکیل آن از بین میرود.

- پروژه یعنی نیل به هدف مشخص باستفاده ازمنابع مشخص درزمان محدود میباشد.


ستراتیژی جیست؟
- ستراتیژی عبارت از برنامهء جامع،واحد وکاملی است که برمبنای آن نیل به اهداف اساسی سازمان تعیین میگردد.

- ستراتیژی عبارت از پلان جامع پالیسی ها وفعالیت ها جهت نیل به هدف کلی سازمان میباشد.

- ستراتیژی عبارت ازیک دستورالعمل کلی است که راه بیرون رفت در آن همیشه متصوراست یعنی دارای بدیل (Alternative) دومی وسومی میباشد. اگردرستراتیژی همین بدیل وجود نداشته باشد دیگرنمیتوان به آن سترتیژی گفت.
پلان چیست؟
پلا ن یک دید قبلی ا ست برا ی رسیدن به هد ف به شکل منظم وسییتما تیک درمقا طع مختلف زمانی یعنی کوتا ه مدت، میان مدتوطویل ا لمدت. درپلان را ه د ومی وسومی وجود ندارد وا گر پلان به ا شتبا ه گرفته شود با ید احتمال خطرRisk) ) آنرا قبول کرد.

سیستم چست؟
عبارت ازیکتعداد روشهای وابسته به یکدیگربوده که با اجرای روشهای مذکورقسمتی ازهدف یک سازمان تامین میشود.

بعبارهء دیگرسیستم عبارت است ازیک مجموعهء که ازچندین جزوابسته به یکدیگرتشکیل یافته وبا ایجاد نقص دریک جزتمام سیستم متاثرمیگردد.

ویا سیستم عبارت ازمجموعهء ارگان های مختلف بوده که تحت قواعد ومقررات مشخص برای نیل به هدف تعیین شده، باهم فعالیت مینمایند.

اداره چیست ؟
- اداره عبارت از یک نظام اجتماعی است که به اساس روش های خاص بنا نهاده شده است که عده از افراد به منظور حصول یک سلسله اهداف معین و مشخص گرد هم جمع شده و با هم همکاری و تشریک مساعی مینمایند.

- اداره عبارت از قرار دادن اشخاص د رکنار هم برای ایجاد سهولت در کارهاو رسیدن به هدف توافق شده با اجرای وظایف و قبول مسئولیت ها .

- اداره عبارت از ترتیب بخش های که با هم ارتباط کاری داشته باشد طوریکه بتوانند بطوردسته جمعی مانند یک واحد عمل نمایند.


مشخصات یک ادارهء سالم:
1. در اداره پیروی از تمام اصول ، قواعد و مقررات اداری لازم میباشد.
2. باید تشکیل با ضروریات اصلی اداره سازگار بوده و با اهداف و وظایف اصلی اداره همآهنگ و از تورم تشکیلاتی جلوگیری بعمل آمده باشد.
3. در انتصاب ، انتخاب ، تغییر ، تبدیل و تادیات کارکنان از اصول مهم اداری مانند اصل تعادل ، تخصص ، مفیدیت و مثمریت ، روابط انسانی و سلسلهء مراتب اداری مراعات بعمل آمده باشد.
4. اداره عاری از تقلب کاری ، استفاده جوئی ، رشوه ستانی ، و بیروکراسی (کاغذ پرانی) باشد.
5. سپردن کار به اهل آن .
6. در اداره همآهنگی ، سیستم خوب کنترول و رهبری و پیروی از اصول مدیریت صورت گیرد.

اصول اساسی اداره :
1. اصل همآهنگی و وحدت هدف
2. اصل سلسلهء مراتب
3. اصل تخصص
4. اصل وحدت دستور دهی
5. اصل حیطه نظارت
6. اصل صلاحیت و مسئولیت
7. اصل تعادل
8. اصل انعطاف پذیری و مداومت
9. اصل کار آئی

تشکیل چیست ؟
عبارت از تقسیم بندی وظایف ، تفویض صلاحیت ، تثبیت مسولیت ، و تعیین روابط منطقی واحد ها در یک اداره میباشد یعنی سه نکتهء ذیل درتشکیل مهم است:


1. تقسیم وظایف در تشکیل.
2. تعیین و تثبیت صلاحیت ها ومسولیت ها .
3. روابط منطقی واحد ها.


اداره و منجمنت


تعریف :
اداره عبارت از حصول اهداف است که در آن از منابع بشکل موثر و با کفایت استفاده صورت گرفته و قناعت و رضایت مسولین ومشمولین امور (Stakeholders) حاصل گردد.

تعریف عناصر مهماداره و منجمنت :
· اهداف
· منابع
· موثریت یا Effectiveness
· کفایت یا Efficiency
· مسولین ومشمولین امور (Stakeholders)

اهدافاداره و منجمنت:
عبارت از انجام ویا نتیجه ء مطلوب است که همه فعالیت ها به سوی آن سوق داده میشود.
منابع :
عبارت از سرمایهء سازمان میباشد که شامل منابع ذیل میگردد :
· منابع فزیکی
· منابع مالی
· منابع بشری
· منابع غیرمحسوس
موثریت یا Effectiveness در اداره و منجمنت

عبارت از انجام دادن فعالیت های است که در جهت دستیابی به اهداف سازمان به ما کمک کند . یا به عباره دیگرعبارت از « انجام فعالیت های درست و صحیح می باشد » در موثریت تنها چیزی که مطرح است عبارت از کیفیت میباشد .

کفایت یا Efficiency ( سودمندی )
عبارت ازانجام دادن فعالیت های است که با استفاده از آن از سرمایه کم محصول ویا نتیجه زیاد بدست آید یعنی نسب محصول برسرمایه (Output: Input) زیاد باشد.
درکفایت آرایی نقاط ذیل قابل بحث میباشد.
· مقدار
· قیمت
· وقت

مسولین ومشمولین اموردر اداره و منجمنت:
عبارت از اشخاصی اند که درسازمان ویا فعالیت های آن سهمی , منفعتی ویا علاقمندی داشته باشند . ویا اینکه فعالیت های سازمان بالای شان هم درنفع وهم درضرر اثرگذارباشد.
مسولین ومشمولین امورشامل اشخاص ذیل میشود :
· سهم گیرندگان
· کارمندان یا مامورین
· مشتریان/تمویل کنندگان
· عرضه کنندگان
· افراد محل
بخش دوم
این بخش نیز 3ساعت را دربرمیگیرد.
اهمـــیت اداره و منجمنت:
· حصول اهداف به شیوهء درست .
· کاهش مصارف .
· تکمیل فعالیت با درنظرداشت محدودیت های وقت , پول وکیفیت .
· قناعت و رضایت مشتریان/تمویل کنندگان و ....
· منجمنت درتمام انواع سازمانها قابل تطبیق میباشد .

سازمان
عبارت از یک ترتیب خاص و سنجیدهء افراد جهت حصول مقاصد واهداف خاص میباشد که شامل مشخصات ذیل اند:
· هدف خاص
· تشکیل خاص
· افراد .
وظایف عمده مدیریا منیجر :
· پلانگذاری
· سازماندهی
· استخدام
· رهبری
· کنترولپلانگذاری :

عبارت است از تعین اهداف وفعالیت ها , ارزیابی , انتخاب و تقسیم اوقات فعالیت ها وبالاخره ترتیب شرح مصارف فعالیت ها می باشد. پلانگذاری به یک تصمیم گیری خوب ضرورت دارد . در حقیقت بدون تصمیم گیری پلانگذاری شکل واقعی را بخود گرفته نمی تواند.

سازماندهی : Organizing
عبارت است از :
· تشخیص و تنظیم فعالیت های مورد ضرورت .
· گروپ بندی فعالیت های که جهت دستیابی به اهداف به آن ضرورت میباشد.
· تخصص هرگروپ فعالیتها بیک مدیر یا اداره چی که صلاحیت های لازم به وی واگذارشده باشد.
· زمینه سازی برای هماهنگی و انسجام فعالیتها , چه بشکل عمودی وچه بشکل افقی در سازمان
موضوعات عمده :
· واضح ساختن این موضوع که چه شخص کدام وظایف را انجام میدهد.
· کدام شخص مسولیت بدست آوردن کدام نتایج را بعهده دارد.
· زمینه سازی برای ارتباطات و تصمیم گیری خوب درجهت رسیدن به اهداف سازمان .
· تعیین سیستم و مقرارات کاری مثلأ تصمیم گیری برای تامین ارتباطات، حل منازعات و غیره .

استخدام یا Staffing

تعریف : عبارت از پرکردن و پرنگهداشتن پست های خالی درتشکیل سازمانی میباشد
و شامل مسایل ذیل میگردد:
· تشخیص ضروریات قوای بشری
· بررسی افراد موجود
· مقرری
· انتخاب
· انکشاف
· ارزیابی
· وغیره .
رهبری یا Leading
تعریف : عبارت از پروسه است که در آن سلوک و برخورد افراد طوری تحت تأثیر و نفوذ در آورده شود تا افراد مذکور با اهداف سازمانی وگروپی ممد واقع شوند . مسئله عمده در رهبری عبارت از تحرک و تشویق میباشد.

سـطــوح مــدیریت
مدیریت دارای سطوح ذیل میباشد:
· مدیران سطح پائین
آن مدیرانی اند که در پائینترین سطح مدیریت قرار داشته و مستقیما مسولیت کارگران را به عهده میداشته باشند.
· مدیران سطح متوسط
آن مدیرانی اند که در سطح پائینتر از مدیریت عالی قرار داشته و مسولیت کار مدیران سطح پائین را به عهده دارند.
· مدیران سطح عالی
آن مدیران که درسطح عالی قراردارند.

مهارت های عمدهء مدیریت
مهارت های عمده مدیریت قرار ذیل است:
· مهارت های تخنیکی: مهارت های که دانش و تخصص را در یک رشته خاص منعکس میسازد.
· مهارت های بشری : مهارت های که توانمندی و استعداد یک مدیر را در کار کردن ( معامله کردن ) با افراد منعکس میسازد. هم منحیث یک رهبر و هم منحیث عضو یک تیم.
· مهارت های ادراکی : مهارت های که توانمندی یک مدیر را در رابطه به اینکه وی تمام سازمان را بطور کلی بررسی نموده عناصر مختلف محیط و حالات خارجی را شناسائی و روابط را میان این عناصر مطالعه و بررسی مینماید یا به عباره دیگر قوه تحلیل و تجزیه یک مدیر.