اگر هنوز عضو پارسی گلد نیستید؛ باعث خوشحالی ماست اگر شما نیز به جمع ما بپیوندید.
 • ورود:

به تالار خوش آمدید

به پارسی گلد خوش آمدید. جهت عضویت در سایت به اینجا مراجعه فرمائید.آخرین ارسالات تالار


طراحی وب سایت


نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2
 1. #1
  همکار سابق
  تاریخ عضویت
  Jun 2008
  محل سکونت
  galaxy
  نوشته ها
  5,223
  تشکر
  6,032
  7,823 تشکر در 3,441 پست

  پیش فرض سوالات امتحان نهایی زیست شناسی(2)و آزمایشگاه

  1- نقش مایع مخاطئ رادردفاع غیراختصاصی بنویسید؟
  2- سلولهائ Tكشنده،چگونه سلولهای سرطانئ راازبین می برند؟


  3- درشكل زیر مراحل بروزآلرژی نشان داده شده است.درهریك ازمراحل شماره گذاریی شده،
  چه عملئ صورت می گیرد؟(شكل10-1 كتاب)


  4- فعالیتهای عصبی جانوران،به طوركلی دردوجهت انجام می شود،آنهارابنویسید؟
  5- درهنگام پتانسیل عمل،پس از آن كه كانال های دریچه دار پتاسیمی بازشدند
  ،چه عملی اتفاق می افتدو نتیجه آن چیست؟


  6-الف) درانعكاس زرپی زیر زانو،چه پدیده ای سبب می شود تاماهیچه عقب ران،
  درحالت استراحت قرارگیرد؟
  ب ) نحوه عمل انکفالین ها درسرکوب دردرابنویسید؟


  7-الف) نقش گیرنده های کششی،درماهیچه های اسکلتی را بنویسید؟
  ب ) نقطه کورراتعریف کنید؟
  ج ) استخوانهای گوش میانی چه عملی انجام می دهند؟
  د ) چگونه مارهای زنگی،درتاریکی مطلق می توانندطعمه راشکارکنند؟


  8-الف ) بعدازاتصال گلوکاگون به گیرنده های ویژه درسطح سلولهای جگر،
  پیک دومین چگونه تشکیل می شود؟
  ج ) هورمون غده پاراتیروئید،چه تاثیری برکلیه دارد؟
  د ) نحوه عمل آلدوسترون،درافزایش خون را بنویسید؟


  9- پس ازآنکه گریفیت دریافت که کپسول باکتری،عامل مرگ موشها نیست،
  چه آزمایشی انجام دادونتیجه این آزمایش چه بود؟


  10-الف) اگرترتیب بازهای یک رشته یDNAبه صورتTCGAAGCT باشد،
  ترتیب بازهای رشته ی دیگر چیست؟
  ب) چراگفته می شود،رشته پلی نوکلئوتیدی دارای قطبیت است؟
  ج) آنزیم هلیکاز،درهمانندسازی DNA چه نقشی دارد؟


  11- هریک ازاعمال زیر،مربوط به کدام مرحله ازتقسیم میتوزاست؟
  الف) کوتاه شدن رشته های دوک ب) بازشدن پیچیدگی کروموزوم ها
  12-الف)ازنواع تغییردرساختارکروموزوم،جاب ه جایی راتوضیح دهید؟
  ب) سیتوکینزراتعریف کنید؟


  13- جهش های ژنی،به دوطریق،چرخه ی سلولی رامختل کرده
  وباافزایش تقسیم سلولها منجربه ایجادسرطان می شونداین دو روش را بنویسید؟


  14- شکل زیرسلول درحال تقسیم میوزرادرمرحله متافازiiنشان می دهد. (شکل صفحه138)
  الف ) سلول اولیه ای که تقسیم میوزI را آغازکرده است چندکروموزوم داشته است؟
  ب ) شکل این سلول را درمرحله ی آنافاز II رسم کنید؟


  15-الف) انواع چرخه های زندگی دریوکاریوت هارانام ببرید؟
  ب ) بکرزایی راتعریف کنید؟
  16- درخانوادی ای که یکی ازوالدین گروه خونی A و دیگری گروه خونیBدارد،
  چهارنوع گروه خونی متفاوت درفرزندان دیده می شود،ژنوتیپ فرزندان را بنویسید؟


  17-الف) قانون جورشدن مستقل ژن هاراتعریف کنید؟
  ب ) علت بیماری فنیل کتونوریا را بنویسید؟


  18-الف) بخشهای تشکیل دهنده ی اسپوروفیت خزه رانام ببرید؟
  ب ) چرابه سرخسها،نهانزادان آوندی می گویند؟


  19-الف) درتولید مثل جنسی نهندانگان،هریک ازدو گامت نربا کدام سلول درکیسه ی
  رویا نی ترکیب می شود؟
  ب ) شکل زیرمربوط به دانه یک گیاه نهان دانه است
  نام اجزای شماره گذاری شده رابنویسید؟ (شکل صفحه204)


  20-الف) گیاه دوساله را تعریف کنید؟
  ب) دونوع مریستم راکه باعث رشدپسین درگیاهان چوبی می شودنام ببرید؟


  21- الف)اگرخاک اطراف ریشه های گیاه از آب اشباع گردد،ریشه هامی می میرندعلت چیست؟
  ب ) آبسیزیک اسید،چگونه تعادل آب رادرگیاهان خشکی،تنظیم می کند؟
  ج ) درکشت بافت،ازسیتوکینین،به چه منظوری استفاده می شود؟


  22- چرادرتخمک پرندگان،میزان اندوخته بسیارزیاد است؟
  23- درهریک ازموادزیردردستگاه تولید مثلی مردچه نقشی دارد؟
  الف) هورمونLH ب) ترشحات غده های پیازی- میزراهی


  24-الف) جسم زردچیست وچه نقشی دارد؟
  ب ) غشاهای حفاظت کننده ی جنین رانام ببرید؟

 2. کاربران زیر از shima عزیز به دلیل پست مفیدش تشکر کردند:

  Nafas (26 August 2009)

 3. #2
  همکار سابق
  تاریخ عضویت
  Jun 2008
  محل سکونت
  galaxy
  نوشته ها
  5,223
  تشکر
  6,032
  7,823 تشکر در 3,441 پست

  پیش فرض


  1- نقش مایع مخاطئ رادردفاع غیراختصاصی بنویسید؟
  2- سلولهائ Tكشنده،چگونه سلولهای سرطانئ راازبین می برند؟


  3- درشكل زیر مراحل بروزآلرژی نشان داده شده است.درهریك ازمراحل شماره گذاریی شده،
  چه عملئ صورت می گیرد؟(شكل10-1 كتاب)


  4- فعالیتهای عصبی جانوران،به طوركلی دردوجهت انجام می شود،آنهارابنویسید؟
  5- درهنگام پتانسیل عمل،پس از آن كه كانال های دریچه دار پتاسیمی بازشدند
  ،چه عملی اتفاق می افتدو نتیجه آن چیست؟


  6-الف) درانعكاس زرپی زیر زانو،چه پدیده ای سبب می شود تاماهیچه عقب ران،
  درحالت استراحت قرارگیرد؟
  ب ) نحوه عمل انکفالین ها درسرکوب دردرابنویسید؟


  7-الف) نقش گیرنده های کششی،درماهیچه های اسکلتی را بنویسید؟
  ب ) نقطه کورراتعریف کنید؟
  ج ) استخوانهای گوش میانی چه عملی انجام می دهند؟
  د ) چگونه مارهای زنگی،درتاریکی مطلق می توانندطعمه راشکارکنند؟


  8-الف ) بعدازاتصال گلوکاگون به گیرنده های ویژه درسطح سلولهای جگر،
  پیک دومین چگونه تشکیل می شود؟
  ج ) هورمون غده پاراتیروئید،چه تاثیری برکلیه دارد؟
  د ) نحوه عمل آلدوسترون،درافزایش خون را بنویسید؟


  9- پس ازآنکه گریفیت دریافت که کپسول باکتری،عامل مرگ موشها نیست،
  چه آزمایشی انجام دادونتیجه این آزمایش چه بود؟


  10-الف) اگرترتیب بازهای یک رشته یDNAبه صورتTCGAAGCT باشد،
  ترتیب بازهای رشته ی دیگر چیست؟
  ب) چراگفته می شود،رشته پلی نوکلئوتیدی دارای قطبیت است؟
  ج) آنزیم هلیکاز،درهمانندسازی DNA چه نقشی دارد؟


  11- هریک ازاعمال زیر،مربوط به کدام مرحله ازتقسیم میتوزاست؟
  الف) کوتاه شدن رشته های دوک ب) بازشدن پیچیدگی کروموزوم ها
  12-الف)ازنواع تغییردرساختارکروموزوم،جاب ه جایی راتوضیح دهید؟
  ب) سیتوکینزراتعریف کنید؟


  13- جهش های ژنی،به دوطریق،چرخه ی سلولی رامختل کرده
  وباافزایش تقسیم سلولها منجربه ایجادسرطان می شونداین دو روش را بنویسید؟


  14- شکل زیرسلول درحال تقسیم میوزرادرمرحله متافازiiنشان می دهد. (شکل صفحه138)
  الف ) سلول اولیه ای که تقسیم میوزI را آغازکرده است چندکروموزوم داشته است؟
  ب ) شکل این سلول را درمرحله ی آنافاز II رسم کنید؟


  15-الف) انواع چرخه های زندگی دریوکاریوت هارانام ببرید؟
  ب ) بکرزایی راتعریف کنید؟
  16- درخانوادی ای که یکی ازوالدین گروه خونی A و دیگری گروه خونیBدارد،
  چهارنوع گروه خونی متفاوت درفرزندان دیده می شود،ژنوتیپ فرزندان را بنویسید؟


  17-الف) قانون جورشدن مستقل ژن هاراتعریف کنید؟
  ب ) علت بیماری فنیل کتونوریا را بنویسید؟


  18-الف) بخشهای تشکیل دهنده ی اسپوروفیت خزه رانام ببرید؟
  ب ) چرابه سرخسها،نهانزادان آوندی می گویند؟


  19-الف) درتولید مثل جنسی نهندانگان،هریک ازدو گامت نربا کدام سلول درکیسه ی
  رویا نی ترکیب می شود؟
  ب ) شکل زیرمربوط به دانه یک گیاه نهان دانه است
  نام اجزای شماره گذاری شده رابنویسید؟ (شکل صفحه204)


  20-الف) گیاه دوساله را تعریف کنید؟
  ب) دونوع مریستم راکه باعث رشدپسین درگیاهان چوبی می شودنام ببرید؟


  21- الف)اگرخاک اطراف ریشه های گیاه از آب اشباع گردد،ریشه هامی می میرندعلت چیست؟
  ب ) آبسیزیک اسید،چگونه تعادل آب رادرگیاهان خشکی،تنظیم می کند؟
  ج ) درکشت بافت،ازسیتوکینین،به چه منظوری استفاده می شود؟


  22- چرادرتخمک پرندگان،میزان اندوخته بسیارزیاد است؟
  23- درهریک ازموادزیردردستگاه تولید مثلی مردچه نقشی دارد؟
  الف) هورمونLH ب) ترشحات غده های پیازی- میزراهی


  24-الف) جسم زردچیست وچه نقشی دارد؟
  ب ) غشاهای حفاظت کننده ی جنین رانام ببرید؟

 4. کاربران زیر از shima عزیز به دلیل پست مفیدش تشکر کردند:

  Yamin o yasar (25 August 2009)


 

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است: (0 کاربر و 1 مهمان)

موضوعات مشابه

 1. معرفی رشته زیست شناسی - گرایش علوم جانوری
  توسط Nafas در تالار زیست شناسی - علوم جانوری
  پاسخ ها: 2
  آخرين نوشته: 17 October 2010, 09:50 AM
 2. گفت‌وگویی با جینا نهایی / داستانویس ایرانی
  توسط Nafas در تالار تاريخ ادبيات
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: 23 April 2009, 09:17 AM
 3. اضطراب امتحان
  توسط shima در تالار روانشناسی تربیتی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: 21 February 2009, 10:55 PM
 4. معرفی رشته زیست شناسی - گرایش زیست دریا
  توسط Nafas در تالار زیست شناسی - دریا
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: 19 February 2009, 02:07 AM

تعداد کاربرانی که این موضوع را مشاهده کردند: 0 نفر

شما به این قسمت دسترسی ندارید، لطفاً ابتدا وارد سایت شوید.

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •