اگر هنوز عضو پارسی گلد نیستید؛ باعث خوشحالی ماست اگر شما نیز به جمع ما بپیوندید.
  • ورود:

به تالار خوش آمدید

به پارسی گلد خوش آمدید. جهت عضویت در سایت به اینجا مراجعه فرمائید.آخرین ارسالات تالار


طراحی وب سایت


نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1
  1. #1
    معاونت تالار
    تاریخ عضویت
    Mar 2008
    محل سکونت
    مازندران
    سن
    28
    نوشته ها
    9,306
    تشکر
    35,850
    20,821 تشکر در 6,821 پست

    شرحی بر ویرایش 3 آیین نامه 2800-روشهاي تحليل ديناميكي

    شرحی بر ویرایش 3 آیین نامه 2800-روشهاي تحليلديناميكي
    روشهاي تحليل ديناميكي:
    همانطور كه گفته شد، روش تحليل استاتيكي روش دقيقي نمي‌باشد و بااضافه شدن ارتفاع ساختمان و ميزان نامنظمي سازه، دقت اين روش كم مي‌شود و لازم استكه در مورد اين سازه‌ها از روش تحليل ديناميكي كه مبتني بر در نظر گرفتن جنبه‌هايديناميكي پاسخ سازه در برابر زلزله است، بكار گرفته شود. اگر چه يك تحليل ديناميكيبه خودي خود لزوما برآورد دقيقي از كليه ابعاد رفتار سازه در برابر زلزله به دستنمي‌دهد، ليكن توزيع صحيح‌تري از نيروها در اجزاي سازه را نسبت به حالت تحليلاستاتيكي به دست مي‌دهد. ميزان دقت نتايج يك تحليل ديناميكي به عوامل متعددي ازجمله موارد زير بستگي دارد:
    1-
    فرضيات انجام گرفته در مدلسازيسازه
    2-
    در نظر گرفتن مقادير صحيح و نزدیک به واقعیت برايمشخصه‌هاي مواد و اجزاي تشكيل دهنده سازه
    3-
    نزديكي مدل با رفتارواقعي سازه علی الخصوص از نقطه نظر شالوده
    4-
    چگونگي در نظر گرفتنحركات زمين
    5-
    تفسير صحيح نتايج
    انجام يك تحليلديناميكي در مقايسه با تحليل استاتيكي مي‌تواند مزاياي زير را داشته باشد.
    1-
    در نظر گرفتن اثرات مشخصه‌هاي ديناميكي سازه بر توزيع نيروهايزلزله در ارتفاع
    2-
    در نظر گرفتن وجود مدهاي پيچشي كه ممكن استاثرات قابل توجهي در رفتار ديناميكي سازه داشته باشد.
    3-
    در نظرگرفتن اثرات مدهاي بالاتر نوساني كه ممكن است مشاركت مهمي در پاسخ سازه داشتهباشند.
    براي تحليل ديناميكي مي‌توان از دو روش تحليل طيفي و تحليلتاريخچه زماني استفاده نمود.

    2- 4- 1)
    حركتزمين:
    براي تحليل سازه در برابر زلزله بايد اثرات حركت زمين درهنگام زلزله بر روي سازه، به نوعي مدل شود. اين مساله به دو طريق انجام مي شود. يكيطيف بازتاب شتاب و ديگري تاريخچه زماني شتاب.
    حركت زمين بايد منطبقبر زلزله طرح باشد (زلزله‌اي كه احتمال وقوع آن در عمر مفيد 50 ساله سازه 10 درصداست). طيف بازتاب شتاب در واقع طيفي مي‌باشدكه نشاندهنده پاسخ ماكزيمم (شتاب ياتغيير مكان) يك سازه يك درجه آزادي، در برابر يك نوسان زلزله خاص، به ازاي پريودهايمختلف است. سازه با توجه به تعداد درجات آزادي، داراي مدهاي نوساني مختلف مي‌باشد. هر مد نوساني داراي يك زمان تناوب و يك شكل ارتعاشي به خصوص است. مجموعه نوسانايجاد شده در سازه در هنگام زلزله تركيبي از مدهاي نوساني مختلف مي‌باشد. هر يك ازمدهاي نوساني درصد خاصي از رفتار كلي سازه در هنگام زلزله را تشكيل مي‌دهند. باتوجه به طيف بازتاب شتاب و زمان تناوب هر يك از مدهاي نوساني، نيروي ماكزيمم در هريك از اعضا در هر مد نوساني محاسبه مي‌شود. (بايد توجه نمود كه چون زلزله در يكمحدوده زماني رخ مي‌دهد، نيروي اعضاء نيز در طول مدت زمان وقوع زلزله متفاوت است. پس به همين جهت در هر عضو ميزان نيروي ماكزيمم رخ داده در طول اين زمان، به عنواننيروي عضو در نظر گرفته مي‌شود.) براي طيف بازتاب شتاب مي‌توان از طيف طرحاستاندارد استفاده نمود. براي اين طيف بايد به ازاي زمانهاي تناوب مختلف و با توجهبه نوع زمين محل قرارگيري، مقدار B را محاسبه نمود و درمقادير A، I و R ضرب نمود، تا طيف پاسخ شتاب به دست آيد. در محاسبه اينطيف بايد نسبت B/R حداقل برابر 1/0 در نظر گرفته شود. براي محاسبات دقيقتر مي‌توان به جاي استفاده از اين طيف، از طيف طرح ساختگاهاستفاده نمود. در اين طيف به جاي محاسبه مقادير A و B با توجه به مقررات اين آيين‌نامه، اين مقادير با توجهبه مشخصات زلزله‌هاي منطقه قرارگيري سازه، ويژگيهاي زمين‌شناسي منطقه، نوع خاك باتوجه به تحقيقات انجام گرفته و ... محاسبه مي‌شوند. با توجه به آنكه مقادير A و B ممكن است با مقاديرآيين‌نامه متفاوت باشند، به همين جهت مقادير طيف شتاب نيز در اين حالت با طيف طرحاستاندارد متفاوت است. اما در هر صورت براي آنكه مقادير اين طيف خيلي كمتر ازمقادير طيف استاندارد نباشد، مقادير طيف طرح ساختگاه بايد حداقل برابر دوسوم مقدارمشابه در طيف طرح استاندارد باشد. استفاده از هر دو طيف طرح استاندارد و طيف طرحساختگاه اختياري میباشد. اما با توجه به رفتار متفاوت خاكهاي ضعيف و علي‌الخصوصخاكهاي رسي، براي ساختمانهاي با درجه اهميت زياد و خيلي زياد و يا ارتفاع بيش از 50متر كه بر روي اين خاكها قرار گرفته‌اند (بر اساس بند 2- 4- 1- 1) استفاده از طيفطرح ساختگاه اجباري مي‌باشد.
    روش دوم مورد استفاده جهت تحليلديناميكي استفاده از تحليل تاريخچه زماني شتاب است. در اين روش بايد سازه را تحتشتابنگاشتهاي زلزله‌هاي واقعي (ويا زلزله‌هاي مصنوعي۱) قرار داد و رفتار سازه را تحت اينشتابنگاشتها بررسي نمود. شتابنگاشت در واقع نشاندهنده تغييرات شتاب زلزله در طولزمان وقوع زلزله است. اما بايد توجه نمود كه هيچيك از شتابنگاشتها به تنهايينمي‌تواند پاسخي را توليد نمايد كه براي تمامي ساختمانها با زمانهاي تناوب متفاوتقابل استفاده باشد. طيف پاسخ شتاب توليد شده توسط هر يك از شتابنگاشتها در محدودهزمانهاي تناوب مختلف به ازاي تغيير كوچكي در زمان تناوب دچار فراز يا نشيب قابلتوجهي مي‌شود، و در نتيجه دراثر تغيير جزئي در خصوصيات ساختمان، رفتار سازهدر برابر شتابنگاشت اعمال شده به يكباره تغيير زيادي مي‌نمايد. به همين جهت برايبررسي رفتار سازه بايد از تعداد بيشتري شتابنگاشت استفاده نمود. (حداقل 3شتابنگاشت). همچنين در انتخاب شتابنگاشت بايد دقت نمود كه شتابنگاشت، مربوط بهمنطقهقرارگيري سازه باشد و يا حداقل شرايط منطقه قرارگيري سازه و محلي كهشتابنگاشت از آن منطقه انتخاب شده است، از لحاظ ويژگي‌هاي زمين‌شناسي، تكتونيكي،لرزه‌شناسي و خصوصيات لايه‌هاي خاك تا حد امكان با هم مشابه باشد. (زيرا خصوصياتزلزله توليد شده در هر منطقه بستگي مستقيم به ويژگي‌هاي مذكور دارد). همچنينشتابنگاشتهاي انتخابي بايد مربوط به زلزله‌هايي باشند كه احتمال وقوع آنها در هر 50سال 10 درصد باشد (زلزله طرح). عامل ديگري كه بر نحوه رفتار سازه‌ها در هنگامزلزله موثر است،مدت زمان زلزله است. همانطور که گفته شد در هنگام زلزله ممكن استتنشهاي ايجاد شده در اعضاء، از حد الاستيك عبور نمايد و باعث ايجاد تغيير شكلهايپلاستيك شود. شتاب اعمالی زلزله به صورت رفت و برگشتي مي‌باشد و از يك مقدارماكسيمم مثبت به صفر و سپس به يك مقدار ماكسيمم منفي تغيير مي‌كند. در اثر اينتغييرات، تغيير شكلهاي الاستيك در سازه از بين رفته، اما تغيير شكلهاي پلاستيك درسازه ماندگار مي‌شوند و با توجه به تعداد اين سيكلها، اين تغيير شكلها با اضافه شدنهر سيكل افزايش مي‌يابد و باعث مسايلي نظير ايجاد اثر ثانويه در سازه (پي- دلتا) مي‌شود. با اضافه شدن مدت زمان زلزله تعداد اين سيكلها افزايش مي‌يابد. به همين جهتآيين‌نامه معين كرده است كه طول مدت زمان شديد زلزله بايد حداقل برابر 10 ثانيه ويا 30 برابر مدت زمان تناوب اصلي سازه (هر كدام بيشتر است) باشد. براي محاسبه اينمدت زمان نيز روشهاي مختلفي وجود دارد. بطور مثال مي‌توان به روش زمان محدود شده كهدر واقع بازه زماني بين اولين و آخرين مقدار شتاب قله كه از يك مقدار معين بزرگترباشد و يا روشي كه بازه زماني كه انتگرال مربع شتابمقدار قابل توجهي باشد (مثلا بازه زماني بين 5 و 95درصد) اشاره نمود. مساله بعدي كه بايد به آن توجه شود، به مقياس درآوردنشتابنگاشتها مي‌باشد. بايد دقت نمود كه با توجه به متفاوت نمودن خصوصيات هر يك ازشتابنگاشتها، آنها را نمي‌توان بطور مستقيم بر سازه اعمال و با هم تركيب نمود. درويرايش جديد روشي كه پيشنهاد گرديده است بر اساس شتاب ماكسيمم هر يك از شتابنگاشتهااست. مقادير شتاب هر يك از آنها بايد در ضرايبي ضرب شوند كه مقدار ماكسيمم شتاببرابر شتاب ثقل (g) گردد. در مرحله بعدي از هر يك از اينشتابنگاشتهاي مقياس شده، يك طيف پاسخ كه مشخص كننده پاسخ ماكسيمم سازه‌ها با زمانتناوبهاي متفاوت است، تهيه مي‌شود. اين طيف پاسخ با معلوم بودن معادله شتاب زلزله،درصد ميرايي سازه (5 درصد) و براي زمانهاي تناوب مختلف و حل معادلات مربوطه (و يااستفاده از نرم‌افزارهاي كامپيوتري) محاسبه مي‌شود. همچنين مي‌توان طيف تاريخچهزماني را با استفاده از نرم‌افزارهاي مختلف به سازه‌هاي يك درجه آزادي با زمانهايتناوب مختلف اعمال نمود و پاسخ‌هاي ماكسيمم شتاب هر يك را محاسبه نمود و به اينطريق طيف پاسخ شتاب متناظر با تاريخچه زماني مورد نظر را محاسبه كرد. همچنين بايدتوجه نمود كه در هر زلزله سه مولفه شتاب وجود دارد (مؤلفه‌هاي قائم، شمال- جنوب وشرق- غرب) كه با صرفنظر از مولفه قائم دو مؤلفه افقي باقي مي‌ماند كه لازم است آنهارا پس از مقياس كردن و تهيه طيف پاسخ هر يك از آنها (به صورت جداگانه) با يكديگرتركيب نماييم. با توجه به‌آنكه جهت اين شتابها عمود بر همديگر مي‌باشد، مي‌توانبراي تركيب آنها از رابطه فيثاغورث و روش جذر مجموع مربعات (SRSS) استفاده نمود. پس از اين مرحله، 3 طيف پاسخ بهدست‌ مي‌آيد كه با متوسط‌گيري از آنها يك طيف پاسخ نتيجه مي‌شود. پس از تهيه طيفپاسخ استاندارد (كه قبلا توضيح داده شد) طيف پاسخ تهيه شده از 3 زوج شتابنگاشت بهگونه‌اي مقياس مي‌شود كه در محدوده زماني T2/0 و T5/1 (T زمان تناوب اصلي سازهمي‌باشد) مقادير به دست‌ آمده، از مقادير متناظر در طيف طرح استاندارد در تمام نقاطحداقل 40 درصد بيشتر باشد. در ويرايش قبلي مقادير به دست‌ آمده در محدوده زمانيزمان تناوب مدهايي كه اثر قابل توجهي بر روي ارتعاش كلي سازه دارند، بايد بهگونه‌اي مقياس مي‌شدند كه مقادير به دست آمده در هر دو طيف تقريبا مشابه يكديگرباشد؛ ضمن آنكه معمولا شكل كلي دو طيف نيز با هم اختلاف قابل ملاحظه‌اي دارد و طيفپاسخ به دست آمده از شتابنگاشتها پس از مقياس كردن، ممكن است (در روش ويرايش قبليآيين‌نامه) در برخي نقاط بيشتر و در برخي نقاط ديگر كمتر از مقادير متناظر در طيفطرح استاندارد شود. اما در اين ويرايش قيد شده است كه كليه مقادير (و نه مقدارمتوسط آنها) در محدوده گفته شده بايد بيش از 4/1 برابر مقادير متناظر در طيف طرحاستاندارد باشند و اين باعث به دست‌آمدن ضريب مقياس به مراتب بزرگتر نسبت به ويرايشقبلي مي‌شود. در مرحله بعد اين ضريب مقياس در شتابنگاشتهاي مقياس شده در مرحله اولضرب شده و سپس اين شتابنگاشتها هر يك جداگانه بر سازه اعمال مي‌شوند. در كل بايدتوجه نمود كه استفاده از روش تحليل تاريخچه زماني اختياري بوده و در آن هيچ مزيتينسبت به روش تحلیل طیفی دیده نمی شود و معمولآ (علی الخصوص با توجه به ضوابط ويرايشجديد) موجب نتايج دست بالاتري نسبت به روش تحليل طيفي مي‌شود.
    2- 4- 2)
    روش تحليل طيفي يا روش تحليل مدها:
    پس از تهيه طيف‌هاي پاسخو اعمال اين طيف‌ها به سازه براي هر يك از مدهاي نوسان سازه، پاسخهاي بيشينه (ازقبيل نيرو، تغيير مكان و ...) محاسبه مي شود. در محاسبه مدها با فرض صلب بودن كفطبقات، به ازاي هر طبقه 3 درجه آزادي (دو درجه آزادي حركت افقي و يك درجه آزاديحركت دوراني) وجود دارد؛ در نتيجه براي يك ساختمان n طبقه درجات‌آزادي n3 مي‌باشد و به همين تعداد مدهاي نوساني وجود دارد. اما بايدتوجه نمود كه سهم هر يك از مدها در شكل نهايي سازه متفاوت است. معمولا مدهاي اول ومدهايي كه زمان تناوب آنها به زمان تناوب زلزله نزديك است (و احتمال وجود تشديد درآنها بيشتر است) بيشترين سهم و مدهاي بالاتر كمترين سهم را در پاسخ سازه به زلزلهدارا مي‌باشند. به همين جهت استفاده از تمامي مدها الزامي نمي‌باشد. مطابقآيين‌نامه تعداد مدهاي نوساني مورد استفاده براي هر يك از دو جهت اصلي سازه بايدحداقل برابر 3 و برابر تعداد مدهاي نوساني با زمان تناوب بيش از 4/0 ثانيه و برابرتعداد مدهايي كه مجموع سهم مشاركت (جرم مؤثر) آنها در نوسان كلي سازه در جهت موردنظر بيش از 90 درصد است، (هر كدام كه بيشتر است)، باشد. در نرم‌افزاهاي طراحي سازه،زمان تناوب مدها و جرم موثر آنها توسط خود نرم‌افزار محاسبه مي‌شود. پس از اينمرحله مدها بايد با يكديگر تركيب شوند. بايد توجه نمود كه چون در هر مد تنهاپاسخهاي بيشينه مورد نظر مي‌باشد و هر يك از پاسخهاي بيشينه در طول مدت زلزله ممكناست تنها يك بار رخ دهد و همچنين كم بودن احتمال همزماني پاسخ‌هاي بیشينه در تماممدها (و حتي امكان غير همجهت بودن آثار مدهاي مختلف كه باعث ايجاد اثر كاهنده درپاسخ كلي سازه می شود)، تركيب آثار مدهاي مختلف مقداری مشكل مي‌شود. براي اين منظوردو روش جذر مجموع مربعات (SRSS) و تركيب مربعي كامل (CQC) وجود دارد. در روش اول آثار اندركنش مدهاي مختلف (همزمانيبازتابهاي بيشينه و يا بطور معكوس اثر كاهنده بازتاب مدها بر روي يكديگر) در نظرگرفته نمي‌شود. از اين روش مي‌توان براي ساختمانهاي منظم در حالتي كه نسبت زمانتناوب هر مد به زمان تناوب نزديكترين مد ارتعاشي با زمان تناوب بزرگتر كمتر از 67/0باشد، استفاده نمود. در بقيه ساختمانها اين روش مناسب نمي‌باشد و بايد از روش CQC كه اثر اندركنش مدهاي مختلف را در نظر مي‌گيرد، استفاده نماييم. در حالت اول هم مي‌توان از روش CQC استفاده نمود، اما با توجه به دوربودن زمانهاي تناوب مدهاي مختلف، جوابهاي بدست‌آمده از اين روش با جوابهاي روش SRSS تقريبا برابر است. پس از اين مرحله و به دست آوردن برش پايه حاصلاز اين تحليل، مقادير به دست‌آمده بايد اصلاح شوند. سطح نيروهايي كه در آيين‌نامهبراي روش تحليل استاتيكي معادل معين شده است، اثرات عواملي از قبيل زمان تناوب اصليسازه، شكل‌پذيري و ميزان استهلاك انرژي براي سيستمهاي مختلف سازه‌اي را در برمي‌گيرد. همچنين تعداد زيادي سازه كه بر اساس اين ضوابط طرح شده‌اند، رفتار عموميقابل قبولي در زلزله داشته‌اند. از آنجا كه در نظر گرفتن عوامل فوق در تحليل‌هايديناميكي به صورت تجربه شده و هماهنگ با تحليل استاتيكي با مشكلاتي مواجه است،آيين‌نامه‌هاي دنيا مقرر مي‌نمايند كه مقادير بازتابهاي به دست آمده از تحليل‌هايديناميكي اصلاح شوند. برای اصلاح بازتابها در صورتی که برش پایه حاصل از تحلیلدینامیکی بيش از برش پايه متناظر از تحليل استاتيكي باشد، تلاشهاي ايجاد شده درسازه را بايد به گونه‌اي مقياس نمود كه مقدار برش پايه حاصل از دو تحليل با همبرابر شوند. اگر برش پايه حاصل از تحليل ديناميكي كمتر از مقدار متناظر حاصل ازتحليل استاتيكي باشد، وضع متفاوت مي‌باشد. در مورد سازه‌هاي نامنظم، با توجه بهپيچيدگي‌هاي رفتاري اين سازه‌ها، ضريب اصلاح بايد به گونه‌اي باشد كه مقدار برشپايه ديناميك و استاتيكي پس از اصلاح با هم برابر شوند. در مورد سازه‌هاي منظممقدار برش پايه پس از اصلاح مي‌تواند به ميزان حداکثر 10 درصد كمتر از حالت برشاستاتيكي معادلباشد. اگر از روش طيف طرح ويژه ساختگاه استفاده مي‌كنيم، اين اختلافمي‌تواند تا 20 درصد افزايش يابد. (اين مساله به خاطر دقت بيشتر اين روش مي‌باشد.) در هر صورت اگر برش پايه ديناميكی كمتر از برش پايه استاتيكي باشد، مقدار برش پايهپس از اصلاح نبايد از مقدار اوليه خود كمتر شود. در ويرايش قبلي مقدار درصد كاهشبرش پايه ديناميكي نسبت به برش پايه استاتيكي مي‌توانست بدون توجه به نوع طيف طرحتا 20 درصد كاهش يابد. براي اصلاح بازتابها مطابق با شرايط ويرايش جديد مي‌توان ازچارت 2- 9 نيز كمك گرفت. در روش تحيلل ديناميكي در صورت لزوم مطابق ضوابط حالتتحليل استاتيكي بايد اثرات پيچش، اثر مولفه‌هاي قائم زلزله و نيز اثر تركيب زلزلهدر امتدادهاي مختلف نیز بر سازه اعمال شود. در مورد اثر پيچش بايد در تحليل سازهمركز جرم به مقدار برون از مركزيت اتفاقي جابجا شود. (در نرم‌افزار ETABS اين مساله توسط خود نرم‌افزار بطور اتوماتيك قابل اعمالاست)
    2- 4- 3)
    روش تحليل ديناميكي تاريخچه زماني:
    در اينروش پس از اعمال شتابنگاشتهاي مقياس شده (طبق ضوابط گفت شده در قسمتهاي قبلي ) بهسازه بازتابهاي آنها از قبيل نيروها، تغيير مكانها و . . . در سازه محاسبه مي‌شود. از آنجايي كه هر شتابنگاشت شامل دو سري شتاب در جهت متعامد مي‌باشد تحليل سازه نيزبه صورت سه بعدي و به صورت همزمان در دو جهت اصلي انجام مي‌شود. اعمال هر ازشتابنگاشتها بايد دو بار در دو جهت اصلي عمود بر هم سازه انجام شود. براي محاسبهبازتاب نهايي سازه بايد نتايج هر سه شتابنگاشت را بررسي نموده و از بين آنها مقداربيشينه را انتخاب نماييم. اين مساله با توجه به آن است كه انجام اين تحليل و تفسيرنتايج آن داراي پيچيدگي‌هاي و عدم قطعيت‌هاي خاص خود است. در استفاده از مقدارماكسيمم بازتابها، مقدار متوسط آنها را به عنوان بازتاب نهايي استفاده مي‌نماييم. روش تحليل ديناميكي به دو روش خطي و غيرخطي تقسيم مي‌شود. در روش خطي از اثر رفتارشكل‌پذير اعضاء پس از رسيدن به تنش تسليم صرفنظر مي‌شود و در عوض اثر شكل‌پذيريسازه با اعمال ضريب R در نظر گرفته مي‌شود. در روشغيرخطي اثر شكل‌پذيري ساده پس از رسيدن به تنش تسليم در نظر گرفته مي‌شود و درتحليل در نرم‌افزارهاي ساده اعمال مي‌شود. در اين روش بايد مشخصات مصالح به صورتدقيق در نرم‌افزارهاي كامپيوتري مدل شود. در اين حالت ديگر لازم به اعمال ضريب R نمي‌باشد. تحليل و تفسير نتايج با استفاده از اين روشداراي پيچيدگي‌هاي خاص خود مي‌باشد، به همين جهت آيين‌نامه تصريح كرده است كه سازهطراحي شده با استفاده از اين روش بايد به تاييد شخصي حقيقي يا حقوقي صاحب صلاحيتبرسد.
    در روش تحليل تاريخچه زماني خطي اصلاح بازتابها و اثر پيچشمطابق ضوابط سازه‌هاي طراحي شده با تحليل ديناميكي طيفيمي‌باشد.

    1- بايد توجه نمود كه تعداد شتابنگاشتهاي موجودمحدود است و ممكن است براي برخي از مناطق شتابنگاشت مناسب يافت نشود. در اينگونهموارد بايد از شتابنگاشتهاي مصنوعي استفاده نمود. اين شتابنگاشتهابه صورت مجموع يكسري موجهاي سينوسي و كسينوسي كه داراي اختلاف فازهاي متفاوتي نسبتبه يكديگر مي‌باشند، تهيه مي‌شوند.
    www.iransaze.ir

    به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

    قوانین سایت مطالعه شود ...

    لطفا همکاری کنید ...

    تشکر...

  2. 2 کاربر از Sasho عزیز به دلیل پست مفیدش تشکر کردند:

    Ali-Wizard (22 October 2008),sshmha (16 January 2009)


 

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است: (0 کاربر و 1 مهمان)

موضوعات مشابه

  1. دانلود آیین نامه 2800 ...(عمران و ساختمان )
    توسط Sasho در تالار نشریات و بخشنامه هــا
    پاسخ ها: 20
    آخرين نوشته: 22 April 2010, 12:05 PM
  2. شرحی بر ویرایش 3 آیین نامه 2800-ملاحظات ژئوتكنيكي
    توسط Sasho در تالار نشریات و بخشنامه هــا
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 5 September 2008, 12:44 AM
  3. شرحی بر ویرایش 3 آیین نامه 2800-حدود كاربرد
    توسط Sasho در تالار نشریات و بخشنامه هــا
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 5 September 2008, 12:42 AM
  4. شرحی بر ویرایش 3 آیین نامه 2800-مقدمه
    توسط Sasho در تالار نشریات و بخشنامه هــا
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 5 September 2008, 12:37 AM

تعداد کاربرانی که این موضوع را مشاهده کردند: 0 نفر

شما به این قسمت دسترسی ندارید، لطفاً ابتدا وارد سایت شوید.

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •